Меню
Количка

GDPR и лични данни

Обща информация

Мебели ВЕКО ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Стефан Стамболов 69 б" (наричано по-нататък за краткост „Мебели ВЕКО ЕООД“, „ние“) е администратор на лични данни в Комисията за защита на лични данни под номер 246911.

Като администратор, ние събираме и обработваме лични данни при стриктно спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Данните се обработват само за определената цел и съобразно Вашето съгласие.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ е израз на нашия ангажимент за прозрачност и има за цел да Ви разясни информация за:

 • Видовете лични данни, които събираме и обработваме
 • Как и с каква цел ги събираме и използваме
 • Кога и защо споделяме информация
 • Как защитаваме информацията
 • Какви са вашите права и възможности за достъп и контрол на личните ви данни
 • Друга важна информация за поверителността

Изискванията на тази политика се прилагат в случаите:

 • Когато пазарувате във фирмения ни магазин
 • Когато посещавате и/или пазарувате от нашият сайт, в т.ч. използвате формите за подаване на информация към нас
 • Когато контактуваме с вас или когато участвате в рекламни кампании и др.

Ограничения при прилагане на изискванията на настоящата политика са възможни в случаите, когато наши партньори и доставчици, събират и използват вашите лични данни за собствени цели. В тези случаи се прилагат техните правила и политики за поверителност на данните.

 1. Видове лични данни, които събираме и обработваме
 • Когато пазарувате във фирмените ни магазини: три имена, адрес за доставка или за издаване на фактура, адрес на електронна поща, телефонен номер; при покупки на изплащане: съгласно формуляра на кредитната институция (три имена, ЕГН, адрес, месторабота, доход, членове на семейството и др.)
 • Когато посещавате и/или пазарувате от сайта и изпращате информация, чрез него: подробна информация е достъпна в секция „Бисквитки“
 • Когато контактуваме с вас, или участвате в рекламни кампании, анкети, проучвания: лични данни, които да ви идентифицират когато се свържете с нас относно нашите услуги (например вашето име и данни за контакт), включително по телефона, през интернет сайта, по електронна поща или когато комуникирате с нас чрез социалните мрежи; Подробности за имейлите и другите цифрови комуникации, които ви изпращаме, които отваряте, включително всички връзки в тях, на които кликвате; Вашите отзиви и приноси към проучванията и анкетирането.
 1. Цел на събирането и обработването на личните данни:
 • Подобряване на обслужването

В процеса на предоставяне на услугите, използваме лични данни, които да ни позволят да ви осигурим качествено обслужване. Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от нас само и единствено за посочените цели.

В стремежа си да ви осигурим финансова независимост и свобода на решенията, работим с външни организации – партньори, за целите на потребителско кредитиране. В случай, че сте избрали да закупите покупки на изплащане, изискваме Вашето съгласие за събиране на данни, които да предоставим на кредитните институции за одобрение. Маркетинг и реклама

Предоставяме ви подходяща рекламна информация, чрез сайта, социалните мрежи, електронна поща и брошури, свързана с продуктите и услугите, които ние и нашите доставчици и партньори предлагаме в търговската мрежа.

Можете да заявите или оттеглите желанието си за получаване на рекламни съобщения по електронна поща, както първоначално, така и по всяко време след това. При посещение на сайта ни може да посочите избора си за “бисквитки” и да контролирате предпочитанията си за онлайн реклама, в съответствие с „Политика за използване на бисквитки“.

 • Подобрено използване на нашия интернет сайт

Ние използваме “бисквитки”, за да подобрим неговата функционалност. Чрез тях получаваме информация за времето, което прекарвате в сайта, секциите, които посещавате и др. За повече информация относно “бисквитките” и как можете да ги ограничите, вижте секцията „Политика за използване на бисквитки“.

 • Комуникация

Вие имате възможност да контактувате с нас лично, чрез телефон, електронна поща, социални мрежи, интернет страницата на Мебели ВЕКО ЕООД, по всякакви въпроси, касаещи нашите продукти и услуги. В общия случай, съдействието, което изисквате да ви окажем предполага достъп до лични данни, като информация за вашият адрес за кореспонденция, телефонен номер за обратна връзка.

В случай, че кандидатствате за работа при нас, Вие ни предоставяте документи, които съдържат лични данни (напр. автобиография, данни за контакт и др.). Ние може да използваме тези данни, с цел вземане на решение за кандидатурата, единствено за позициите в структурата на Мебели ВЕКО ЕООД. Ние пазим тези данни за период от максимум три години, считано от последния контакт, с оглед на възможно последващо преразглеждане на подадените документи, с изключение на случаите, в които изрично сте възразили срещу подобно съхраняване на предоставените в тази връзка данни.

 • Участия в промоции, рекламни кампании, проучвания

За да можем да управляваме кампаниите, в които сте избрали да участвате, се налага да обработим личните данни, които сте предоставили. Всяка кампания има условия, с които е необходимо да се запознаете предварително и само при съгласие от ваша страна за участие, данните Ви ще бъдат обработени.

Във връзка с подобряване на обслужването, проучване на нагласите на потребителите, е възможно да проведем допитвания и анкети в нашите обекти или чрез интернет сайта. Вие имате право да откажете да участвате, като това няма да повлияе по никакъв начин на използването на нашите услуги.

 1. Споделяне на лични данни

Като част от процеса на обслужване, се налага да споделяме определени Ваши лични данни с други администратори и обработващи данни. Споделянето на лични данни се извършва законосъобразно, като се спазват условията на Регламент (ЕС) 2016/679. Когато споделяме лични данни с партньорите ни, ние изискваме те да прилагат специални мерки за защита, както и не получават право да ги използват за други цели.

Мебели ВЕКО ЕООД споделя лични данни в следните случаи:

 • при използване на куриерски или пощенски услуги, възлагане на поддържката на определени вътрешни системи и интернет сайт и др.
 • предоставянето на покупки на изплащане в търговските обекти на Мебели ВЕКО ЕООД е свързано със събирането и последващо предаване на лични данни на кредитните институции, за целите на одобрение на кредитополучателя.
 • при извършване на охранителна дейност на обектите на Мебели ВЕКО ЕООД, достъп до данните на посетителите имат лицата, които отговарят за видеонаблюдението или за осигуряване на пропускателния режим, при който се водят регистри с лични данни.
 • При събиране на задължения от длъжници, данни се споделят с колекторни фирми.

Мебели ВЕКО ЕООД извършва стриктен подбор на всички свои доставчици, на които възлага обработка на лични данни, като те са договорно обвързани с нашите принципи за защита на личните данни и не са упълномощени да използват или разкриват информацията, която получават в процеса на изпълнение на услугата, както и нямат право да я използват за цели, извън тези, които са им възложени във връзка с обработката на данни.

В изолирани случаи може да се наложи да споделяме лични данни с други организации: при обстоятелства, при които се изискват от държавен орган, съгласно нормативен акт, когато е необходимо да упражним и защитим собствения си интерес, с оглед предотвратяване на престъпни дейности. Също така, в случай на реорганизация, сливане или продажба на дружеството Мебели ВЕКО ЕООД, е възможно да прехвърлим цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

 1. Защита на личните данни

Ние от Мебели ВЕКО ЕООД, прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и добри практики, за да гарантираме високо ниво на сигурност на информацията и защита на нейната конфиденциалност, цялостност и наличност.

Прилагаме технически мерки, като например защитни стени, криптиране на данни, псевдонимизация, логически контрол на достъпа в софтуерни системи и приложения, физически контрол на достъпа до сгради и помещения, надеждно съхранение и ограничен достъп.

Нашите технически и организационни мерки за защита на личните данни са на високо ниво, но не можем да се ангажираме за сигурността на данните, които ни изпращате, чрез различни комуникационни канали през интернет. 

Когато публикувате информация в социалните мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

 1. Срок на съхранение на личните данни

Мебели ВЕКО ЕООД ще запази Вашите лични данни за срока, определен в действащото законодателство в зависимост от целта, за която са събрани. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надежден начин.

 1. Вашите права

Вие имате право да поискате информация в писмен вид за съхраняваните от нас Ваши лични данни. Във връзка с целта и начина, по който се използват данните, имате право на коригиране, заличаване/изтриване, ограничаване на обработката, възразяване срещу обработката, както и правото да подадете жалба.

Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие, което сте дали във връзка с обработка на лични данни по всяко време, като се свържете с нас на посочените контакти по-долу.

Искаме да сме сигурни, че личните данни, които съхраняваме за вас, са точни и актуални. В случай на възникнала промяна, моля да ни информирате своевременно, тъй като това може да доведе до ограничение при използване на услугите.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Становище по всяко искане се получава в 10 дневен срок от неговото подаване. При обективни причини, свързани със затруднено извличане на данните, този срок може да бъде удължен до 30 дни. Със становището си ние излагаме мотивирано решение, относно предоставяне или отказ за достъп до данните. В случай, че в рамките на един месец подадете повторно заявление за достъп до същата информация, която преди това сте изискали от нас, имаме законно основание да изискаме административна такса за обработка на вашето заявление.

При съмнение за нарушение на приложимите нормативни изисквания за защита на личните данни, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Вие също имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

 1. Как да се свържете с нас по въпроси за личните данни

В случай, че имате въпроси, коментари и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни от наша страна, може да ги изпращате на вниманието на нашето длъжностно лице за защита на данните, на телефон: 0894 600 414 или по ел. поща на security@veko.bg .

 1. Актуализиране на настоящата политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена в съответствие с действащото законодателство в областта на защитата на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Официалната версия на политиката се публикува в секция „Защита на личните данни“ на сайта, разпространява се и в обектите на Мебели ВЕКО ЕООД.

Ние си запазваме правото да я променяме по всяко време, поради което е необходимо да преглеждане редовно публикуваната информация.

Всички изменения и допълнения в Политиката ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание на сайта.