Меню
Количка

Гаранция на продуктите

XII. Условия на гаранцията и гаранционна карта

 

 Гаранцията осигурява безплатен ремонт за дефектни продукти на съответния Производител. Гаранционният период е 2 години законова гаранция за съответствието им с договора за продажба от датата на закупуване. Търговската гаранция и гаранционният ремонт или замяна на неизправен продукт се предоставят и осъществяват от фирмата Производител. Гаранционното обслужване покрива продуктите на Производителя, предназначени за продажба на територията на Република България от фирма Мебели Веко ЕООД и първоначално продадени на крайния потребител в Република България дистанционно (с предварителна поръчка през онлайн системата на интернет страницата www.veko.bg) или директно (чрез търговските обекти на Мебели Веко ЕООД).

Какво ще предприеме Мебели ВЕКО ЕООД?

Мебели ВЕКО ЕООД ще огледа артикула и ще прецени дали гаранцията го покрива. По свое усмотрение магазин Мебели ВЕКО ЕООД ще отремонтира дефектната стока или ще я замени със същия или аналогичен артикул. В тези случаи Мебели ВЕКО ЕООД поема стойността на поправката, резервните части, труда и транспорта на сервизния екип при условие, че достъпът до съответния артикул не е обвързан с допълнителни разходи. Това не се отнася за ремонти, извършени от лица, неупълномощени от Мебели ВЕКО ЕООД. Дефектните части, отстранени по време на ремонта, стават собственост на Мебели ВЕКО ЕООД. Ако съответният артикул вече не се предлага, Мебели ВЕКО ЕООД ще осигури подходящ заместител. Мебели ВЕКО ЕООД определя подходящия заместител по собствена преценка. Гаранциите на Мебели ВЕКО ЕООД ви предоставят определени допълнителни юридически права. По никакъв начин не засягат определените със закон права.

Гаранцията предвижда безплатен ремонт или замяна на компоненти в продължение на целия гаранционен срок в 30 дневен срок от предаването на продуктите в Мебели Веко ЕООД. Не се установява отделна гаранция на заменените детайли или компоненти. Гаранционното обслужване се осъществява единствено при наличието на формуляр за поръчка с пореден номер от магазина с актуална дата на продажбата и попълнена гаранционна карта.


XIII. Търговска гаранция на стоките

ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл. 39. (1) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключване на договора.

(2) Когато производител предоставя на потребителя търговска гаранция за трайност на някои стоки за определен период от време, производителят отговаря пряко пред потребителя през целия срок на търговската гаранция за трайност на стоките, по отношение на ремонта или замяната на стоките, съгласно чл. 34. Производителят може да предостави на потребителя по-благоприятни условия в заявлението за предоставяне на търговска гаранция за трайност.

(3) Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, са по-малко благоприятни за потребителя в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора рекламата за търговската гаранция е била коригирана по същия начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.

Чл. 40. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоките.

(2) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:

1. ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребители;

2. името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция:

3. процедурата, която потребителят трябва да спази, за да получи изпълнението на търговската гаранция;

4. посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и

5. условията на търговската гаранция.

(3) Информацията по ал. 2 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

(4) Неспазването на някои от изискванията на ал. 2 и 3 не засяга обвързващия характер на търговската гаранция за лицето, предоставило гаранцията,

и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

Гаранцията не покрива щети, причинени на друго от даденото. Производителят и Мебели Веко ЕООД не носят отговорност за съвместимостта на своята продукция с продукти на трети страни. Гаранцията може да бъде отказана при следните условия или обстоятелства:

 * При липса на оригиналната касова бележка и оригиналната опаковка със съпътстващите етикети /в определени случаи/;

 * при наличие на механични повреди, причинени от удар, изпускане, счупване, скъсване, нараняване и т.н. или повреди от нормално износване, неправилно съхранение, почистване или сглобяване и др.;

 * при повреди, възникнали в резултат на включване на външни устройства или монтаж на допълнителни модули и т.н.;

 * при повреди, предизвикани от стихийни бедствия (пожар, наводнение, буре, земетресение и др.).

 * при неправилно включване в електрическата мрежа, експлоатация при нестабилно напрежение;

 * при използване на изделието не по предназначение,

 * неизпълнение на приложената към изделието инструкция по експлоатация и всяка друга небрежна или неправилна работа с изделието;

 * при разглобяване, ремонт или модернизация на изделието от неупълномощени за това лица;

 * при следи от умишлено въздействие върху продукта с цел нанасяне на щети от потребителя или други лица; ако потребителят не предостави оригиналната гаранционна карта и документ за закупуване на продукта:

 * ако неизправността на продукта е причинена от употреба извън препоръчителните условия за използване /виж  Предпазни мерки" и “Инструкции за поддръжка”;

 * ако неизправността на продукта е причинена от неправилна употреба на вода или друга течност

 * ако неизправността на продукта е причинена от употреба на резервни части от други марки продукти /детайлизарядни устройства, батерии, кабел/;

Гаранцията не е валидна за счупено стъкло/ огледало след приемане на продукта с подписване на приемно-предавателен протокол.

Гаранцията не покрива продукти, които не са с търговската марка на Производителя. Гаранцията е валидна само за оригинални продукти на Производителя,

които са в гаранционния срок от 2 години от датата на закупуване.

Гаранционен ремонт не се провежда и в случай на нарушаване от купувача на правилата за използване, съхранение или транспортиране на изделието, действия

на трети лица или непреодолима сила и възникналите при гореизброеното непроизводствени дефекти. Дефектните резервни части се явяват собственост на Мебели ВЕКО ЕООД и не подлежат на връщане.